ENVIAMENT GRATUÏT a partir de 95 € !

Condicions del servei

El present document juntament amb tots els documents annexos regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest lloc web www.juegoyjardin.com i la compra de productes a través de la mateixa.

Per a aquestes condicions generals , es denomina "JUEGOYJARDIN" a l'entitat juegoyjardin.com; i "CLIENT" al / a la possible client o usuari / a d'aquesta web i de la possible compra en línia.

El Client consenteix a quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Compra així com per les condicions d'ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies

a l'utilitzar aquest lloc web o a el fer i / o sol·licitar l'adquisició d'un producte i / o servei a través de la mateixa el Client consent a quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades per JUEGOYJARDIN, així com les Condicions d'Ús, Privadesa i galetes. El Client és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i / o serveis.

JUEGOYJARDIN podrà modificar les presents Condicions Generals de Compra així com les Condicions d'Ús, Privadesa i galetes.
la comanda podrà formalitzar-se a elecció de l'Client en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web: castellà, català, anglès o francès. En cas de discrepància en la interpretació, prevaldrà el clausulat en idioma castellà.

1. ELS NOSTRES DADES
Aquest lloc web està operat per:
Pau Massegur, amb adreça fiscal a Pit-Roigs 38, 17150 Sant Gregori (Girona), Espanya.
Correu electrònic info@juegoyjardin.com.

2. EL CLIENT
El Client amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la consulta . Tota la informació i dades personals que subministri el Client a l'utilitzar aquest lloc web seran tractades d'acord amb la Política de Privacitat de JUEGOYJARDIN, d'acord a el tractament de dades que s'especifica en aquestes Condicions de Compra i d'acord amb les opcions que hagi marcat al Client en el moment de l'acceptació de les Condicions de Compra. El Client declara que tota la informació i dades que faciliti a JUEGOYJARDIN són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària no es podrà cursar la seva comanda.

El Client es compromet a no realitzar cap comanda fals o fraudulent, reservant JUEGOYJARDIN en aquestes circumstàncies la facultat de cancel·lar-i prendre les accions oportunes.

El Client declara que és major de 18 anys i disposa de la capacitat legal i d'obra necessària i suficient per a celebrar contractes de contingut econòmic.

en cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuïn en el seu nom i representació, mitjançant el present lloc, garanteixen davant JUEGOYJARDIN, i tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats, que ostenten representació suficient a favor seu per la corresponent persona jurídic a en el moment de realitzar la compra i garanteixen que en el moment de realitzar la transacció no estan vulnerant drets de cap tercer a l'respecte i que les dades i informació relativa a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables.
JUEGOYJARDIN no es responsabilitzarà de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i / o béns que portin causa o es relacionin amb l'anterior declaració.

3. COMANDES
Per realitzar una comanda el Client haurà de seleccionar de la pàgina web de JUEGOYJARDIN els productes que desitja adquirir mitjançant la creació d'una llista de la compra virtual.
el Client abans de la realització de la comanda haurà d'haver seguit els passos següents:

1. Llegir i entendre la descripció dels productes segons apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el Client s'haurà de posar en contacte amb JUEGOYJARDIN a través del correu electrònic inf@juegoyjardin.com.

2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, que es troben disponibles en els apartats d'informació de producte i informació tècnica de la pàgina web. Entre elles, qualsevol declaració relativa a normes tècniques i prestacions rellevants a l'ús que vol donar a l'producte.

3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions que siguin d'aplicació, podent visualitzar i conèixer el preu final inclòs l'IVA o impost que, si escau pogués ser aplicable, així com de l'preu de l'servei de transport.

4. DISPONIBILITAT JUEGOYJARDIN mostrarà al seu web una informació actualitzada de la disponibilitat i estoc dels productes. Així i tot, és possible que un producte, la disponibilitat hagi estat confirmada per JUEGOYJARDIN, s'hagi esgotat durant el procés de realització de la comanda, de manera que, en aquest supòsit, JUEGOYJARDIN posar en coneixement de l'Client aquesta situació a través de correu electrònic i / o telefònicament, i realitzarà el lliurament del producte en un termini superior a la inicialment indicada, sense cost addicional.

5. PREU I PAGAMENT
Els preus dels productes que consten en el lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloent les promocions vigents que poguessin ser d'aplicació, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA o altres impostos, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

els preus dels productes exclouen les despeses dels serveis, que s'afegiran a l'import total abans de procedir a l'pagament de la mateixa.

els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als quals el Client ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i els mètodes de pagaments integrats per Shopify.

les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, JUEGOYJARDIN no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client. Una vegada que JUEGOYJARDIN rebi l'ordre de compra per part de Client a través del Lloc Web, es farà el càrrec a la targeta.

Totes les despeses que generin els sistemes de pagament seran abonats en la seva totalitat pel Client i se sumaran a l'import total a pagar.
Mitjançant aquest mètode de pagament, el Client ha d'assegurar que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, el Client no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

JUEGOYJARDIN no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades incloses pel Client en el moment de realitzar la comanda ni especialment dels danys generats a tercers per l'ús il·legítim pel Client de mitjans de pagament.
No és possible abonar la compra dels productes ni el servei de forma diferent a la prevista.

6. FACTURACIÓ
El Client rebrà la seva factura, en format paper o en format digital, per la compra dels productes i serveis contractats, que serà lliurada juntament amb la mercaderia.

7. LLIURAMENT
Totes les despeses d'enviament dels productes JUEGOYJARDIN corren sempre a càrrec del CLIENT comprador.

El lliurament es realitzarà d'acord amb la clàusula incoterm FCA, amb el que JUEGOYJARDIN assumirà el risc per la pèrdua, dany, trencament o destrucció del producte fins a la posada a disposició de la mercaderia en el punt convingut entre les parts. Per tant, la responsabilitat de la mercaderia es traspassarà en el moment en què JUEGOYJARDIN la posi a disposició del CLIENT comprador en el punt convingut en el moment de la descàrrega de la mercaderia.

JUEGOYJARDIN remetrà la comanda en el termini acordat amb el Client segons la modalitat de lliurament, dins de l'termini màxim de 30 dies. S'entendrà produïda la "lliurament" quan el Client o un tercer designat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura d'l'albarà de lliurament que a aquests efectes li faciliti JUEGOYJARDIN o el proveïdor de servei de transport.
En el cas que la causa per la qual no es realitzi el lliurament sigui una absència per part de l'Client, aquest haurà d'abonar de nou l'import del transport de forma prèvia a què aquest es realitzi, excepte causa imputable a JUEGOYJARDIN, cas en JUEGOYJARDIN assumirà el cost per al següent enviament.

El Client ha de:
1. Abonar el preu dels Serveis en el moment de la contractació, d'acord amb els preus estipulats en la comanda adjunt per a cada Servei a través dels mitjans de pagament admesos.

2. Romandre al domicili on s'ha de realitzar el servei en la data i horari acordat o designar expressament una persona a aquests efectes.

3. La correcció en les dades és fonamental per a la prestació de servei, per això, el Client manifesta i garanteix que les dades que figuren en la comanda (nom, cognoms, telèfons, adreça completa, data i hora de la realització de Servei) són correctes . Cal que el Client faciliti a JUEGOYJARDIN un telèfon de contacte per poder localitzar-i gestionar els serveis contractats i poder fer un seguiment.

4. No s'admeten lliuraments en apartats postals i llocs públics. En cas que el transportista hagi de desplaçar-se una segona vegada per error en les dades, el Client haurà d'abonar el cost d'aquest desplaçament o enviament segons tarifa d'la comanda.
Finalitzada la prestació de servei contractat, és imprescindible signar l'albarà, indicant en l'apartat d'incidències, qualsevol que hagués pogut sorgir en el moment de la prestació de servei o dany causat. No s'acceptaran reclamacions que no constin a l'albarà.
El Client es fa responsable de verificar la quantitat de paquets rebuts, l'estat dels mateixos i signar la seva conformitat o no amb el lliurament, havent examinat la mercaderia conjuntament amb el prestador de Servei. Les pèrdues i / o danys en la mercaderia i / o instal·lacions durant el transport han de ser posades de manifest per escrit a l'albarà de lliurament en el moment del lliurament.
En el cas de danys o pèrdues no visibles, el termini de reclamació és de 2 dies des del lliurament. El Client ha de presentar escrit descriptiu i, si escau, fotografies de qualsevol dany / incidència que percebi. L'escrit podrà ser presentat per e-mail a info@juegoyjardin.com.

5. En el moment de contractar el servei, el Client s'ha d'assegurar que les condicions d'espai i alçada de el lloc on es va a procedir a realitzar el transport són les adequades, així com notificar en el moment de la contractació de l'transport si hi ha algun obstacle que impedeixi o dificulti el lliurament de la mercaderia en el lloc indicat, com ara portes de dimensions reduïdes, escales massa estretes, inexistència o no d'adequació de muntacàrregues o ascensors, carrers de vianants o amb horaris restringits, etc. sent valorades aquestes circumstàncies per acordar si s'escau un preu especial per al transport en aquests supòsits. Si no s'hagués informat a JUEGOYJARDIN prèviament d'això i fos necessari un segon transport aquest haurà de ser abonat segons tarifes, sense dret a el reemborsament de el primer, i podent comportar despeses d'emmagatzematge.

6. El Client eximeix JUEGOYJARDIN, i per tant serà l'únic responsable de i) fer ús dels productes d'acord amb especificacions tècniques i instruccions d'ús corresponents ii) verificar la correcta ubicació i emplaçament de l'producte a l'immoble de conformitat, si s'escau , amb el llibre de l'edifici, les obligacions d'ús i manteniment de l'immoble, manuals d'emergència i evacuació i qualssevol altres requeriments d'aplicació a l'immoble en qüestió.

8. DESISTIMENT
Un cop rebuda la mercaderia, el Client, si la seva condició fos la de consumidor, disposarà de 14 dies naturals comptats des de la recepció de l' últim dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir parcialment o totalment el seu dret de desistiment.

En cas de desistiment, total o parcial, JUEGOYJARDIN tornarà a l'Client, pel mateix mitjà que va utilitzar per pagar, els pagaments rebuts per la mercaderia retornada i pels serveis contractats (de recollida o transport), que en el seu cas serà proporcional a la quantitat de mercaderia retornada, en el termini màxim de tres dies laborables des que JUEGOYJARDIN hagués rebut la mercaderia retornada.

 Per exercir el dret de desistiment el Client haurà de dirigir, dins de l'esmentat termini, a Juegoy jardin.com, av Girona 28, 17150 Sant Gregori (Girona). JUEGOYJARDIN facilita, adjunt a aquests termes i condicions, un document de desistiment, que el Client pot utilitzar, o no, per a tal fi. Així mateix, el Client podrà enviar a JUEGOYJARDIN el formulari de desistiment per email a l'adreça: info@juegoyjardin.com 
El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes a retornar resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament d'aquests, el que comportarà que en aquests casos no s'admeti l'exercici de el dret de desistiment oferta per JUEGOYJARDIN.
Per a exercir aquests drets i garanties el Client ha de presentar en tot cas el justificant de compra dels productes.

En aquest cas de desistiment, el reemborsament podrà ser retingut fins haver rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

9. GARANTIA
Els productes adquirits en aquest lloc web gaudeixen de la següent garantia:
2 anys a partir de la data de la factura.

La garantia té efectes sempre que s'hagi realitzat l'ús adequat i manteniment recomanats per JUEGOYJARDIN.

Aquesta garantia no cobrirà defectes a causa de el pas el temps o a l'ús (per exemple, decoloracions o trencs de la pintura, ratllades, esquerdes, etc.) . Tampoc serà vàlida la garantia en els supòsits de mal ús, ús inadequat del producte, manipulació indeguda de la mateixa, deteriorament del producte a causa d'agents externs obstructius o corrosius, o bé a causa d'un manteniment inadequat, a la manca de neteja o a l'ús de recanvis no originals de la marca, etc.

Tampoc aquesta garantia cobrirà defectes a conseqüència d'inclemències meteorològiques o catàstrofes o guerres, ni cap altre supòsit d'anàlogues característiques.

La garantia de JUEGOYJARDIN es limitarà a el subministrament de les peces que aquesta consideri i accepti que presenten un defecte de fabricació o que es trenquin a l'usar-les en els termes anteriorment descrits, sense càrrec de transport per al client.

En cas d i necessitat de canvi d'algun element del producte, JUEGOYJARDIN no es fa responsable de petites diferències en el color. En el cas que el model exacte de l'producte no estigui disponible per estar descatalogat, JUEGOYJARDIN el reemplaçarà amb un producte similar.

Disposicions comunes a ambdues garanties:
Les presents garanties no inclouran els productes que es trenquin per negligència o que, un cop hagin abandonat les instal·lacions de JUEGOYJARDIN siguin malmesos, alterats, maltractats, utilitzats indegudament o emmagatzemats de manera inadequada.

Un cop subministrades les peces, la garantia no serà ampliada, continuant el producte garantit durant el període de vigència de la garantia originalment atorgada.

Ha de conservar l'etiqueta, on apareix el lot de fabricació, adherida a l'producte per a la validesa de la garantia.
el client ha de notificar a JUEGOYJARDIN totes les reclamacions de garantia en un termini de dues setmanes a partir de el moment en què es produeixin, proporcionant així mateix els documents que es detallen a continuació:
- Còpia de la factura original. - Fotografies en què es mostrin clarament els defectes.
- Unitats de producte que es reclamen.
- Data de fabricació (etiquetes).
- Peça o peces defectuoses.
Un cop rebuda aquesta documentació, JUEGOYJARDIN, en cas d'acceptar-la com a vàlida, ha d'enviar immediatament les peces de recanvi es precisi per resoldre aquesta reclamació.

Els recanvis o productes que provinguin de demandes de serveis de reparació no subjectes a la garantia seran facturats per JUEGOYJARDIN a client.

s'exclouen expressament de la garantia les avaries o fallades produïts com conseqüència directa o indirecta de l'addició de peces o elements aliens a l'producte fabricat, substitució de peces d'origen JUEGOYJARDIN per altres no provinents de JUEGOYJARDIN.

El fabricant declina tota responsabilitat per pèrdues, costos o danys directes o indirectes de qualsevol naturalesa resultant de defectes en els productes.

La present garantia no afecta els drets de què disposa el titular d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR
El present contracte es regirà per la legislació espanyola que sigui d'aplicació en el no disposat en el mateix en matèria d'interpretació, validesa i execució.

En cas de desacord que es derivi de la compra de productes a través de el servei de venda a distància, de les presents Condicions Generals, i per a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, a els jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT
(només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte)
- A l'atenció de JUEGOYJARDIN.COM. Av Girona 85, 17150 Sant Gregori (Girona) i número de telèfon 635.540.206, info@juegoyjardin.com
- Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo del meu / desistim del nostre contracte de venda del / dels següents béns: __
- Comanda rebut el: __
- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: __
- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: __
- Signatura de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper).
- Data: __